คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ผศ.วิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

1. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.วิจิตร วิชัยสาร กรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

1. ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบริหาร

 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริหาร
4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริหาร

           

 คณะผู้บริหาร                                

 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายวราพงศ์ นิลศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นางน้ำเพชร ตันตะวิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7. นางสาวนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
8. นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
9. นายบุญชัย โรจน์พานิช ผู้อำนวยการโครงการ
10. นางอัจฉรา กิ่งไทร ผู้อำนวยการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์
11. นายสนิท ลีจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
12. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14. นายวลัชณัฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
15. นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี