คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

ประธานกรรมการ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

 

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการอิสระ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการอิสระ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการตรวจสอบ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการบริหาร

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

กรรมการบริหาร

 

คณะผู้บริหาร

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

5. นายวราพงศ์ นิลศิริ

6. นางน้ำเพชร ตันตะวิริยะ

7. นางสาวสุมณี บุญสรณะ

8. นายบุญชัย โรจน์พานิช

9. นางอัจฉรา กิ่งไทร

10. นายสนิท ลีจันทึก

11. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม

12. นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย

13. นายวลัชณัฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล

14. นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้อำนวยการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี