คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

ประธานกรรมการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการอิสระ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการอิสระ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการอิสระ

นายวิกรม ศรีประทักษ์

กรรมการอิสระ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการตรวจสอบ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการบริหาร

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร
1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายวราพงศ์ นิลศิริ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายธำรง ปลูกจิตรสม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นางน้ำเพชร ตันตะวิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7. นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นายวลัชณัฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (รักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท (CFO))
9. นายเจษฎา ลักขีพินิศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
10. นายบุญชัย โรจน์พานิช ผู้อำนวยการโครงการ
11. นางอัจฉรา กิ่งไทร ผู้อำนวยการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์
12. นายสนิท ลีจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
13. นายธารา เถื่อนกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
14. นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
15. นายประภัทร วัชโลณุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน
16. นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
17. นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี