ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
 

หมายเหตุ

 

•  *อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นล่าสุด คำนวณโดยใช้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินรอบ 31/03/2564 กำไรต่อหุ้นของงบการเงินล่าสุดคือ 0.06

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย