ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย