แบบรายงาน 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2563

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2562

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2561

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2560

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2559

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2558

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2557

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2556

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2555

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2554

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2553

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2552

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2551

 

แบบรายงาน 56 – 1 ปี 2550