ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

*
*

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0 29935080-7 |
โทรสาร : 0 2532 3301 2

อีเมล์ : IR@ncgroup.co.th