ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 • สามารถติดตามข่าวได้จากลิงก์ข่าวนี้ ได้เลยค่ะ
 • แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
 • แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุม
  ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 • แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านที่ครบวาระ
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
 • แจ้งการลาออกของกรรมการ
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
 • แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561-เพิ่มเติม
 • แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • หนังสือแจ้งเสนอวาระทางเว็บไซต์บริษัท
 • ประกาศวันหยุดบริษัท ปี 2561
 • ประกาศวันหยุดบริษัท ปี 2560_แก้ไข
 • ชี้แจงข้อมูลรายการกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ
 • คำวิเคราะห์ฝ่ายจัดการไตรมาส 2 / 2560
 • การลาออกและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2560 และเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
 • แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560