เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและรายชื่อกรรมการล่วงหน้า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
(แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(แบบ ข.)
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(แบบ ค.)