คณะกรรมการบริษัท

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

ประธานกรรมการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

กรรมการอิสระ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการอิสระ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการอิสระ

นายวิกรม ศรีประทักษ์

กรรมการอิสระ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการตรวจสอบ

นายวิกรม ศรีประทักษ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

กรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายวรการ เทพเฉลิม

กรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายวิกรม ศรีประทักษ์

กรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะผู้บริหาร