ติดต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130