ติดต่อคณะกรรมการบริษัท

จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปรษณีย์ถึง :
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

หรือ ส่งข้อมูลของท่านผ่านทางอีเมล :
เลขานุการบริษัท
porntippa.c@ncgroup.co.th

หรือ กรอกข้อมูลและส่งผ่านแบบฟอร์ม >