ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียน
โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 

จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุข้อความที่แสดงถึงการเป็น “เอกสารลับเฉพาะ” ส่งไปรษณีย์ถึง :
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

หรือ ส่งข้อมูลของท่านผ่านทางอีเมล :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
kamonwan.s@ncgroup.co.th

หรือ กรอกข้อมูลและส่งผ่านแบบฟอร์ม >