ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลบริษัท : บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000385 (เดิมเลขที่ 40854600039)
โฮมเพจ : www.ncgroup.co.th
โทรศัพท์ : 66 (0) 2993-5080-7
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089
ทุนจดทะเบียน : 1,245,284,305 บาท
: (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาท)
ทุนชำระแล้ว : 1,245,283,691 บาท
: (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด