การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และใบประจำต่อ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2564
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และใบประจำต่อ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2564
 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และใบประจำต่อ
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2564
 
แผนที่สถานที่ประชุม
 
แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2564
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และใบประจำต่อ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และใบประจำต่อ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และใบประจำต่อ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556